Salgs og leveringsbetingelser

Rømer Glas a|s
 

Salgs- og leveringsbetingelser med ejendomsforbehold. 

 

Tilbud: 
Med mindre andet udtrykkeligt er anført i tilbudsmaterialet er alle tilbud, såvel mundtlige som skriftlige, altid uden forbindende ligesom de opgivne leveringstider alene må betragtes som vejledende.

Ordrebekræftelse:
Køber har pligt til omgående at kontrollere fremsendte ordrebekræftelse ved modtagelsen, og eventuelle indsigelser – vedrørende pris, kvalitet, anførte mål og lignende – skal straks meddeles Rømer Glas a|s, idet ordrebekræftelsen i modsat fald betragtes som godkendt af køber og dermed som endeligt aftalegrundlag for handelen.

 Priser: Prisangivelser er baseret på tilbudsdagens prisniveau efter gældende prisliste.

Rømer Glas a|s er berettiget til at ændre prisen indtil leveringen med merudgifter, som skyldes ændringer i f.eks. priser fra underleverandører, råvarepriser, valutakurser, overenskomstmæssige lønninger, offentlige afgifter mv. Alle priser er ekskl. merværdiafgift.

LEVERING: AB fabrik på Rømer Glas A/S’s biler i faste kørselsruter, eller pr. fragtbil. Aflæsning forestås af Rømer Glas A/S´s chauffør med eventuel hjælp af købers personale, hvilket køber forpligter sig til vederlagsfrit at stille til rådighed, og ansvaret for evt. skader opstået under aflæsning påhviler køber.

 

Emballage:

Engangsemballage faktureres og tages ej retur, dette omfatter Europaller, pallerammer samt træstativer.

 Såfremt nedenstående emballage ikke er returneret inden 3 mdr., betragtes emballagen som solgt med betalingsbetingelsen 8 dage netto:

(vi sender en reminder 2 måneder efter levering af ovenstående emballage.) 

L-vinkel 200,00 kr., Glasbuk XL-A 5000,00 kr., Jernstativ 1500,00 kr., Jernstativ L-stel sammenklappelig 1500,00 kr. + moms.

Returnering af emballage er købers ansvar og sker for købers regning, med mindre vore biler kan have emballagen med på vore faste kørselsruter.

Hvis returemballagen er beskadiget, er køber forpligtet til at erstatte emballagens nyværdi til Rømer Glas A|S

 

Forsinkelse: 
Forsinkes leverancen mod forventning fra Rømer Glas a|s, berettiger dette ikke kunden til at annullere ordren eller kræve erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, dagbøder, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, der måtte opstå som følge af forsinkelsen.

 

Force Majeure: 
Rømer Glas A|S forbeholder sig fritagelse for leveringspligt og erstatningsansvar i tilfælde af strejke, lockout, anden arbejdskonflikt, eller under omstændigheder som krig, brand, eksplosion, mangel på transportmidler, driftsforstyrrelser og andre hændelser, der ligger uden for Rømer Glas a|s kontrol.

 

Betaling

Med mindre andet er aftalt og udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelse/tilbud, er forfaldsdag 8 dage netto, regnet fra fakturadatoen.

Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes rente. Rømer Glas A/S forbeholder sig ret til – til enhver tid – at ændre rentesatsen i overensstemmelse med aftale og kutyme. Rømer Glas A/S forbeholder sig ejendomsretten over leverede varer, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

 

Reklamation: 
Reklamation må ske senest 5 dage fra varens modtagelse.

Reklamationer, der skyldes forhold, som Rømer Glas A/S er uden indflydelse på, vil kun blive anerkendt i det omfang, Rømer Glas A/S´s leverandør godkender disse. Produceres og leveres varer i forkert udformning, glastyper, brækage eller lignende, og kan manglen tilregnes Rømer Glas A/S, giver dette alene køber en ret til at få foretaget ombytning af varen, der i så fald sker ved førstgivne lejlighed på Rømer Glas A/S´s faste kørselsruter.

Køber er således ikke berettiget til dækning af følgeomkostninger, ligesom Rømer Glas A/S fraskriver sig ethvert ansvar for driftstab, avancetab, eller andet indirekte tab opstået på grund af Rømer Glas A/S´s mangelfulde leverance. Rømer Glas A/S´s erstatningsansvar kan altså i intet tilfælde overstige værdien af den misligholdte leverance, eller såfremt levering sker i delleverancer, værdien af den pågældende delleverance.

Tilsvarende gælder, såfremt reklamationen alene godkendes af Rømer Glas A/S´s leverandør.

Såfremt reklamation ikke er fremsat skriftligt inden for den fastsatte tidsfrist, fortabes retten til såvel omlevering som erstatning.

 

Byggeleveranceklausul: 
For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul, der er formuleret af Boligministeriets Byggestyrelse: ”Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lagre eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber.”

Såfremt det anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. I sådanne tilfælde kan Rømer Glas A/S kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang Rømer Glas A/S egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af kontraktforhold med hans køber.

Rømer Glas A/S anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jfr. nedenfor.

 

Ansvar:
Rømer Glas A/S fraskriver sig ethvert ansvar for brug af vore produkter, ligesom det understreges, at tekniske råd, brugervejledning m.m. kun er service ydet fra Rømer Glas A/S´s side, hvorfor fejl og mangler i forbindelse med håndtering af vore produkter ikke kan gøres gældende over for Rømer Glas A/S.

 

Produktionsansvar: 
Ved skade på personer eller ting som følge af fejl eller mangler ved leverede produkter og/eller ydelser hæfter Rømer Glas A/S i det omfang, ansvaret kan pålægges Rømer Glas A/S. Rømer Glas A/S hæfter dog i intet tilfælde for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

Voldgift:
Enhver tvist eller uoverensstemmelse skal afgøres endeligt ved voldgiftnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, jfr. almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

 

Garanti:
For leverancer af termoruder gælder Glasindustriens Samarbejdsorganisations særlige garantibestemmelse.

 

Almindelige bestemmelser: 
I alle andre henseender end de her nævnte henholdes til bestemmelser i købe- og aftaleloven.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at ovennævnte bestemmelser på visse punkter er mere restriktive end hvad købe- og aftaleloven foreskriver.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at ovennævnte bestemmelser på visse punkter er mere restriktive end hvad købe- og aftaleloven foreskriver.